ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށް

Read more

ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކު ޖެންޑާމިނިސްޓްރީ އިން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ “ގެވެށި ގުޅުން” ކެމްޕެއިން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވާރާ ކުރެއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

Read more

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު ނިންމާލައިފި

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ރަށްރަށަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު ނިންމާލައިފިއެވެ. ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޙުސައިން ވާރިޝް އާއި, އަތޮޅު

Read more

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ނާސިހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ނާސިހް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ

Read more

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި އަލަށް ގުޅުނު އެ ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑރ.ފާތިމަތު ޝައިސްތާ ޢަލީ އާއި އެ ސްކޫލުގެ ސީނިއާރ މެނޭޖްމެންޓް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު

Read more

އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރު އާއި އެކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން އަދި ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އާއި ހުވަދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިހަތު

Read more