12 މުއައްސަސާއެކު އެމްއެންޔޫ ފަހި ފުރުސަތު ތިނަދޫ ސިޓީގައި ފަށައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޖޮބް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެސްޓިވަލް ތިނަދޫ ސިޓީގައި ފެށިއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޔޫ

Read more

ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި!

އިއްޔެ ފާހަގަކުރި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ތިނަދޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

Read more

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުން ދެ ގޮފި އެއްކޮށް އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް، އަލް ޙާފިޡް އާހިލް މުހައްމަދު ޒާހިރު

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2023ގެ ދެ ގޮފި އެއްކޮށް އެންމެ މޮޅު ބައިވެރިޔާގެ މަޤާމް އަލް ޙާފިޡް އާހިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙާޞިލްކޮށްފިއެވެ.

Read more

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2023ގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

 253 ދަރިވަރުންނާއެކު “ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2023” މިއަދު ހެނދުނު ތިނަދޫ ސިޓީގައި ފަށައިފިއެވެ. މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްދާ

Read more

250 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ ފެށުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ. މި

Read more

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލާފި

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން “ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2023″ނަމުގައި ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމާ، ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ

Read more

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށް

Read more

ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކު ޖެންޑާމިނިސްޓްރީ އިން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ “ގެވެށި ގުޅުން” ކެމްޕެއިން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވާރާ ކުރެއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

Read more

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު ނިންމާލައިފި

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ރަށްރަށަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު ނިންމާލައިފިއެވެ. ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ޙުސައިން ވާރިޝް އާއި, އަތޮޅު

Read more

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ނާސިހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ނާސިހް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ

Read more

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި އަލަށް ގުޅުނު އެ ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑރ.ފާތިމަތު ޝައިސްތާ ޢަލީ އާއި އެ ސްކޫލުގެ ސީނިއާރ މެނޭޖްމެންޓް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު

Read more