ކައުންސިލް މެންބަރުން

ޙުސައިން ވާރިޝް
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް
(ގދ.ހޯނޑެއްދޫ)
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
(ގދ.ވާދޫ)
އަހުމަދު އިމްތިޔާޒް
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
(ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ)
މުޙައްމަދު އަހުމަދު
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
(ގދ.ގައްދޫ)
މުޙައްމަދު އަންޝައު
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
(ގދ.ނަޑެއްލާ)
މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
(ގދ.ރަތަފަންދޫ)
ފައިޒަރު ރަޝީދު
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
(ގދ.ފިޔޯރީ)
ފިޔާޒް ޙަސަން
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
(ގދ.މަޑަވެލި)
ސަޢުދު ޢަލީ
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ
(ގދ.ތިނަދޫ)