އިޢުލާން : ގދ. ހައޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 ނަމްބަރ: (IUL)242-C/242/2023/01 މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ގދ. ހައޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 01 އަހަރު ދުވަހަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 2 މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. ވީމާ،

Read more