12 މުއައްސަސާއެކު އެމްއެންޔޫ ފަހި ފުރުސަތު ތިނަދޫ ސިޓީގައި ފަށައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޖޮބް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ޖޮބް ފެސްޓިވަލް ތިނަދޫ ސިޓީގައި ފެށިއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޔޫ

Read more

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް

1445 ވަނަ އަހަރު އަޟުޙާޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގދ. ރަތަފަންދޫ ، ގދ.ފިޔޯރީ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމެއް ބަޖެޓް ސަޕޯޓެއްގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށްރަށުގެ

Read more

ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި!

އިއްޔެ ފާހަގަކުރި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި އެވެ. ތިނަދޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

Read more