ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި އަލަށް ގުޅުނު އެ ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑރ.ފާތިމަތު ޝައިސްތާ ޢަލީ އާއި އެ ސްކޫލުގެ ސީނިއާރ މެނޭޖްމެންޓް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަދި ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަޢުދު އަލީ އާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި.