އިޢުލާން : ގދ. ހައޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 ނަމްބަރ: (IUL)242-C/242/2023/01

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ގދ. ހައޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 01 އަހަރު ދުވަހަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 2 މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.
ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖެނުއަރީ 2023 ވާ ހޯމަދުވަހު 10:00 އަށް މިއިދާރާގެ މީޓިންގރޫމަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 02 ފެބްރުއަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ޤަބޫލް ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

24 ޖެނުއަރީ 2023