އިޢުލާން : ގދ. ހައޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

 ނަމްބަރ: (IUL)242-C/242/2023/01 މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ގދ. ހައޮޑިގަލާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 01 އަހަރު ދުވަހަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން 2 މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. ވީމާ،

Read more

ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކު ޖެންޑާމިނިސްޓްރީ އިން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ “ގެވެށި ގުޅުން” ކެމްޕެއިން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވާރާ ކުރެއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން

Read more