ގދ.ތިނަދޫ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ހަވަރު ސްޕޯޓްސް އިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ގދ.ތިނަދޫގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ހަވަރު ސްޕޯޓްސް އިން މިއަދު ވަނީ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން

Read more

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ނާސިހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ނާސިހް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުﷲ

Read more

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް އާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި އަލަށް ގުޅުނު އެ ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑރ.ފާތިމަތު ޝައިސްތާ ޢަލީ އާއި އެ ސްކޫލުގެ ސީނިއާރ މެނޭޖްމެންޓް ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު

Read more

އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރު އާއި އެކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން އަދި ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އާއި ހުވަދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިހަތު

Read more