ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

(މަޑަވެލި ދާއިރާ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް : ޙުސައިން ވާރިޝް

ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 17020

ބިމުގެ ބޮޑުމިން : 93.7 ހެކްޓަރ

އާބާދީ : 1307

 

ފޯނު ނަންބަރު

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ :  6840015

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު : 6840157

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް : 7983089

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒު : 6842613