ގދ.ތިނަދޫ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ހަވަރު ސްޕޯޓްސް އިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.

ގދ.ތިނަދޫގައި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ހަވަރު ސްޕޯޓްސް އިން މިއަދު ވަނީ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ފައިހަތު ޤުދުރަތުالله އާއި އިދާރާ ގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައި.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ހަވަރު ސްޕޯޓްސް އިން ވަނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ އަލަށް އެކުލަވާލެނު ބޯޑު މެމްބަރުން ތަޢާރަފް ކޮށްދެއްވާފައި. މީގެ އިތުރުން ޖަމިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައި ހުރި ހަރަކާތްތަކާއި އަދި އެ ހަރަކާތްތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި.