((IUL)242-HR/242/2024/05) A2ޝީޓް ސެކިއުރިޓީ

         އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ސެކިއުރިޓީ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ   (IUL)242-HR/242/2024/05 މިއިދާރާގެ ނަންބަރ

  A2 ޝީޓް އާޢްމުކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއްއޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 05 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރާގެ މެއިލް އެޑްރެސް

info@gaafudhaalu.gov.mv  އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

170329