ގދ. ވާދޫ

(ގައްދޫ ދާއިރާ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް : ޙަސަން އަބްދުﷲ

ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 17060

ބިމުގެ ބޮޑުމިން : 192.2 ހެކްޓަރ

އާބާދީ : 1471

 

ފޯނު ނަންބަރު

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ :  6840005

ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު : 6840135

ގދ. ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން މަދަރުސާ : 7983084

ގދ. ވާދޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒު : 6840094

ގދ. ވާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން : 9960159