ގދ. ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް : ސަޢުދު ޢަލީ

ޕޯސްޓަލް ކޯޑު : 17100

ބިމުގެ ބޮޑުމިން : 117.5 ހެކްޓަރ

އާބާދީ : 1307

 

ފޯނު ނަންބަރު

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ : 6842596

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު : 684103

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް : 6841026

ތިނަދޫ ސްކޫލް : 6842050

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް :

ޑރ.އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް : 1555 / 6841970

ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން : 9792358

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ : 3020485