ގދ. ރަތަފަންދޫ

(ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް : މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 17050

ބިމުގެ ބޮޑުމިން : 37.2 ހެކްޓަރ

އާބާދީ : 1385

 

ފޯނު ނަންބަރު

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ :  6840016

ގދ.ރަތަފަންދޫ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު : 6840151

ގދ.ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް : 7983087

ގދ.ރަތަފަންދޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒު : 6840095