ގދ.ނަޑެއްލާ

(މަޑަވެލި ދާއިރާ)

ކައުންސިލްގެ ރައީސް : މުޙައްމަދު އަންޝައު

ޕޯސްޓަލް ކޯޑު: 17030

ބިމުގެ ބޮޑުމިން : 42.9 ހެކްޓަރ

އާބާދީ : 1121

 

ފޯނު ނަންބަރު

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ :  6840007

ގދ. ނަޑެއްލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު : 6840159

ގދ. ނަޑެއްލާ ސްކޫލް : 7983088

ގދ. ނަޑެއްލާ ސިއްޚީ މަރުކަޒު : 6842612